Ắc quy Trojan 30XHS (12V – 130AH)

Ắc quy Trojan J305E-AC (6V – 305AH)

Ắc quy Trojan TE35 (6V – 245AH)

Ắc quy Trojan L16P-AC (6V – 390AH)

Ắc quy Trojan J305P-AC (6V – 330AH)

Ắc quy Trojan T-105 Plus (6V – 225AH)

Ắc quy Trojan T-875 (8V – 170AH)

Ắc quy Trojan 27TMX (12V – 105AH)

Ắc quy Trojan T-125 Plus (6V – 240AH)

Ắc quy Trojan T-1275 Plus (12V – 150AH)